1. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست , استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp , مهندسی و مدیریت کیفیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۷۰-۲۸۲