1. مصطفی بسکابادی , مهدی دوست پرست , مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19 , طب اورژانس ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷, صفحه ۴۰-۴۵
  2. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست , استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp , مهندسی و مدیریت کیفیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۷۰-۲۸۲