لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    تعمیر و نگهداری انتخابی برای سیستم های چند حالت با وابستگی ساختاری    کارشناسی ارشد    امیرحسین محمدی    1399/11/29
2    مدل سری زمانی ARTFIMA و کاربرهای آن و معرفی مدل سری زمانی SARTFIMA    کارشناسی ارشد    فاطمه رحیم آبادی    1399/07/28
3    رگرسیون درختی با متغیرهای پیش‌بین دارای وابستگی    دکترای تخصصی    مصطفی بسکابادی    1399/05/12
4    مقایسه چند جامعه با استفاده از الگویی غیر خطی مبتنی بر نرخ خطر معکوس    دکترای تخصصی    محمد برات نیا    1398/04/15
5    تعمیمی از خانواده توزیعهای کوموراسوامی    دکترای تخصصی    مراد علیزاده    1397/08/23
6    الگوبندی سیستم‌های مهندسی چندحالتی مارکوفی مبتنی بر زمان‌های تعمیر تصادفی و ارزیابی دسترس‌پذیری آنها    کارشناسی ارشد    زهره عباس نیا    1396/11/28
7    بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات تصادفی    کارشناسی ارشد    محبوبه صنوبری    1395/11/30
8    الگوهای چندک مانده عمر شرطی برای داده های سانسور شده    کارشناسی ارشد    سمانه عباسی مندی    1395/11/25
9    استنباط آماری در الگوی اخطار تعمیر برای سیستمهای مهندسی    دکترای تخصصی    محمد اتله خانی    1395/11/20
10    ارزیابی قابلیت اطمینان و بهینه سازی سیستم های مهندسی با مولفه های پشتیبان    کارشناسی ارشد    خدیجه یزدان پناه    1395/06/31
11    استنباط کلاسیک، بیزی و شواهدی بر اساس آماره های ترتیبی دنباله ای    دکترای تخصصی    مجید هاشم پور محمدآبادی    1395/04/28
12    الگوهای آماری خطی آمیخته و کاربرد های آن در پیش بینی تقاضای بازار در شرکت های صنعتی    کارشناسی ارشد    جلال عاقل نژاد    1394/11/06
13    کاربرد اثر مشخصه در مقایسه سیستم های منسجم با مولفه های وابسته و ناهمگن    کارشناسی ارشد    امین امیری    1394/10/23
14    تعمیم هایی از آماره های ترتیبی دنباله ای    کارشناسی ارشد    محمد برات نیا    1393/11/10
15    مهندسی مکان یابی و مکان گزینی شعب شهری مشهد در بانک مهر اقتصاد در شهر مشهد با استفاده از آمار فضایی در سیستم GIS    کارشناسی ارشد    جواد دخیلی    1393/09/11
16    استنباط آماری براساس طول عمر سیستم ها با مولفه های وابسته برای توزیع اجزا    کارشناسی ارشد    ناهیدالسادات علوی    1393/06/30
17    اثرمشخصه و کاربرد آن در تحلیل سیستم های منسجم از دیدگاه نظریه اطلاع    دکترای تخصصی    عبدالسعید توماج    1393/06/27
18    برخی از طرح های اقتصادی در کنترل کیفیت آماری    کارشناسی ارشد    اعظم سادات ایزی    1393/05/21
19    استنباط مبتنی بر طرحهای سانسور توام    دکترای تخصصی    محمد ولی احمدی    1392/11/10
20    استنباط آماری بر مبنای آماره های ترتیبی دنباله ای از توزیع پارتو تعمیم یافته    دکترای تخصصی    مهدی اسماعیلیان    1392/10/05
21    استنباط آماری پارامتری براساس داده های طول عمر سیستم های منسجم مبتنی بر اثر مشخصه    کارشناسی ارشد    محمدصادق صیام پوراشکاوندی    1392/06/28
22    الگوی وابستگی بین شکست بحرانی و نگهداری و تعمیرات: مدل هشدار تعمیر    کارشناسی ارشد    فاطمه روزبهان    1392/06/25
23    الگوریتمی دقیق برای تعمیر پیشگیرانه در سیستم های مهندسی سری-موازی    کارشناسی ارشد    سمیرا طیموری    1392/06/24
24    استنباط آماری براساس آماره های ترتیبی دنباله ای    کارشناسی ارشد    الهه ولایتی مقدم    1390/11/06
25    محاسبه دقیق گشتاورهای آماره های ترتیبی در توزیع های نرمال، لگ-نرمال، گاما، بتا و t و کاربردهای آن ها    کارشناسی ارشد    هادی بلاش نیا    1390/08/10
26    استنباط آماری در مدل بختهای متناسب    کارشناسی ارشد    راحله حسن آبادی    1389/06/18
27    مقایسه سیستم های مهندسی بوسیله اثرمشخصه    کارشناسی ارشد    عبدالسعید توماج    1389/06/18