لیست دروس
شماره عنوان درس مقطع
1    پروژه    کارشناسی
2    آمارواحتمالات مهندسی    کارشناسی
3    آمار برای اقتصاد 2    کارشناسی
4    آمار برای اقتصاد 1    کارشناسی
5    آمار -1    کارشناسی
6    آمار -2    کارشناسی
7    آمار و کاربرد آن درمدیریت    کارشناسی
8    آماروکاربردان درمدیریت1    کارشناسی
9    آماروکاربردان درمدیریت2    کارشناسی
10    آمارو احتمالات مقدماتی    کارشناسی
11    ریاضیات پایه و مقدمات آمار    کارشناسی
12    آمارواحتمال - 1    کارشناسی
13    آمارواحتمال - 2    کارشناسی
14    فرآیندهای تصادفی    کارشناسی
15    تاریخ آمار و احتمال    کارشناسی
16    ریاضی برای آمار    کارشناسی
17    پروژه    کارشناسی
18    روشهای ناپارامتری    کارشناسی
19    روشهای چند متغیری پیوسته    کارشناسی
20    زبان تخصصی - رشته آمار    کارشناسی
21    احتمال 1    کارشناسی
22    طرح آزمایشهای 1    کارشناسی
23    طرح آزمایشهای 2    کارشناسی
24    روشهای چند متغیره گسسته    کارشناسی
25    روشهای چند متغیره پیوسته    کارشناسی
26    آشنایی با نظریه صف بندی -1    کارشناسی
27    آمار ریاضی 1    کارشناسی
28    مباحث ویژه ( الف)    کارشناسی
29    مباحث ویژه ( ب)    کارشناسی
30    قابلیت اعتماد    کارشناسی
31    آشنائی با نظریه تصمیم    کارشناسی
32    مبانی احتمال    کارشناسی
33    رگرسیون -۱    کارشناسی
34    روشهای چند متغیره ّّپیوسته -۱    کارشناسی
35    آشنایی با نظریه اطلاع    کارشناسی
36    روشهای چند متغیره ّّپیوسته -2    کارشناسی
37    آمارواحتمالات مهندسی    کارشناسی
38    آمار و احتمالات مهندسی    کارشناسی
39    آمار برای مدیران    کارشناسی ارشد
40    آمارپیشرفته وبرنامه های پیشرفته    کارشناسی ارشد
41    تحلیل آماری    کارشناسی ارشد
42    تحلیل آماری    کارشناسی ارشد
43    آمار    کارشناسی ارشد
44    امار استنباطی -۱    کارشناسی ارشد
45    تحلیل چند متغیره پیوسته وگسسته    کارشناسی ارشد
46    استنباط آماری -2    کارشناسی ارشد
47    سمینار    کارشناسی ارشد
48    پایان نامه    کارشناسی ارشد
49    مدلهای خطی -1    کارشناسی ارشد
50    نظریه صف    کارشناسی
51    مباحثی در داده های ترتیبی (۱)    کارشناسی ارشد
52    نظریه اعتبار (قابلیت اعتماد )    کارشناسی ارشد
53    مباحثی پیشرفته دراعتماد پذیری    دکتری (Ph.D)
54    رساله    دکتری (Ph.D)
55    استنباط آماری پیشرفته -1    دکتری (Ph.D)
56    نظریه پایا یى    دکتری (Ph.D)