علایق پژوهشی

  • استنباط آماری
  • یادگیری ماشین
  • قابلیت اطمینان
  • داده کاوی
  • پیش بینی آماری
  • مدلهای تصادفی
  • مدل های خطی آمیخته
  • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
  • مدلسازی و شبیه سازی سامانه های مهندسی و صف