سرفصل مطالب
شماره عنوان طرح درس (براساس سرفصل)
1    مقدمات ...
2    اصول تحلیل مولفه های اصلی ...
3    مولفه های اصلی متغیرهای استاندارد شده ...
4    مولفه های اصلی-حل مثال ...
5    مولفه های اصلی-تحلیل خروجی رایانه ای ...
6    اصول تحلیل عاملی ...
7    تحلیل عاملی اکتشافی ...
8    تحلیل عاملی اکتشافی-حل مثالها ...
9    تحلیل عاملی تاییدی ...
10    تحلیل عاملی تاییدی-حل مثالها ...
11    تحلیل عاملی-خروجی رایانه ای ...
12    تحلیل همبستگی کانونی-مفاهیم ...
13    برآوردپارامترها-حل مثالها ...
14    محاسبات رایانه ای تحلیل هبستگی کانونی ...
15    مفاهیم ممیزی و رده بندی ...
16    تحلیل ممیزی- حل مثال ...
17    رده بندی ابزاری برای پیش بینی ...
18    رده بندی- حل مثالها ...
19    اصول تحلیل خوشه ای ...
20    اندازه های مشابهت و عدم مشابهت ...
21    حل مثال از تحلیل خوشه ای ...
22    خروجی رایانه ای برای تحلیل خوشه ای ...
23    معادلات ساختاری و انجام محاسبات آن با رایانه ...
24    مرور مطالب ...