سرفصل مطالب
شماره عنوان طرح درس (براساس سرفصل)
1    چارچوب آزمون فرضیه ها ...
2    انواع خطا ...
3    تابع توان و توان آزمون ...
4    p-مقدار و کاربردها ...
5    فرضیه های ساده و مرکب ...
6    لم نیمن پیرسون ...
7    حل مسایل بیشتر ...
8    فرضیه های یک طرفه و ویژگی MLR ...
9    قضیه کارلین ...
10    آزمون های UMP ...
11    حل مسایل مرتبط با MLR ...
12    آزمونهای دوطرفه خاص و MLR ...
13    مرور ...
14    آزمون های نااریب ...
15    آزمونهای UMPU ...
16    آزمونهای پایا ...
17    آزمونهای UMPI ...
18    آزمونهای GLR ...
19    مرور و حل مسایل ...
20    آمتحان میان ترم ...
21    آزمونهای بیز ...
22    آزمونهای کم بیشینه ...
23    آزمونهای t، F، و Chi-square ...
24    مفاهیم فواصل اطمینان و ارتباط با آزمون فرضیه ها ...
25    روشهای یافتن فواصل اطمینان ...
26    کمیت محوری ...
27    فواصل اطمینان با دمهای برابر ...
28    کوتاهترین فواصل اطمینان ...
29    فواصل اطمینان نااریب ...
30    فواصل اطمینان هم پایا ...
31    روش بوت استرپ ...