سرفصل مطالب
شماره عنوان طرح درس (براساس سرفصل)
1    جبر ماتریسها ...
2    عملیات جبری با ماتریسها ...
3    نمایش داده های چند متغیره ...
4    نمایش داده ها در نرم افزار R ...
5    شاخصهای عددی ...
6    بردار میانگین و ماتریسهای کوواریانس ...
7    ماتریس هبستگی و ویژگیهای ان ...
8    توزیع نرمال چند متغیره ...
9    توزیع ویشارت ...
10    برآورد بردار میانگین و ویژگیها ...
11    برآورد ماتریس کواریانس و ویژگیها ...
12    فواصل و نواحی اطمینان ...
13    آزمون هتلینگ برای بردار میانگین ...
14    استنباط بزرگ نمونه ای ...
15    اندازه های مکرر ...
16    بکارگیری نرم افزار R در استباط براساس یک نمونه چند متغیره ...
17    آزمون درباره ماتریس کوواریانس یک جامعه ...
18    جدول آنالیز واریانس چند متغیره و تعبیر آن ...
19    نرم افزار R در آزمون درباره ماتریس کوواریانس یک جامعه ...
20    آنالیز واریانس چند متغیره MANOVA ...
21    آماره های Wilksو Roy و Pillai و Lawely ...
22    نرم افزار R برای انجام MANOVA ...
23    آزمون درباره ماتریس کوواریانس چند جامعه ...
24    نرم افزار R برای آزمون درباره کواریانس چند جامعه ...