سرفصل مطالب
شماره عنوان طرح درس (براساس سرفصل)
1    مدلهای آماری ...
2    آماره های بسنده ...
3    خانواده نمایی یک و چند پارامتری ...
4    مدل های بیزی ...
5    مساله برآورد نقطه ای ...
6    روش گشتاوری ...
7    روش کمترین مربعات ساده و موزون ...
8    روش ماکسیمم درستنمایی ...
9    برآورد نااریب ...
10    برآورد بیز ...
11    برآورد مینیماکس ...
12    نظریه بزرگ نمونه ای ...
13    سازگاری، کارایی و نرمال مجانبی ...
14    برآورد فاصله ای ...
15    روشهای یافتن برآوردگرفاصله ای ...
16    کرانهای اطمینان ...
17    ارتباط با آزمونها ...
18    کوتاه ترین فواصل اطمینان ...
19    فواصل اطمینان نااریب ...
20    فواصل اطمینان هم پایا ...
21    آزمون فرضیه ...
22    فرضیه های ساده و مرکب ...
23    انواع خطا ...
24    توان آزمون ...
25    لم نیمن پیرسون ...
26    آزمون های پرتوان ...
27    ویژگی MLR ...
28    آزمون های نااریب ...
29    آزمون های UMP ...
30    آزمونهای UMPو ارتباط با UMAU ...
31    آزمونهای بیزی ...
32    آزمونهای پایا ...