سرفصل مطالب
شماره عنوان طرح درس (براساس سرفصل)
1    سیستم های منسجم ...
2    مسیرها و برشها ...
3    ماژولهای سیستمهای منسجم ...
4    قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم ...
5    متعیرهای تصادفی همبسته ...
6    کرانهای برای قابلیت اطمینان سیستمها ...
7    شکل توابع قابلیت اطمینان سیستمها ...
8    خانواده پارامتری توزیعها ...
9    نرخ خطر یکنوا ...
10    نمادهای فرسودگی ...
11    نرخهای خطر صعودی متوسط از مدلهای شوک ...
12    حفظ ویژگیها در کلاسهایی از توزیعها ...
13    ترتیبهای جزئی ...
14    کرانهای قابلیت اطمینان براساس IFR ...
15    میانگین عمر سیستهای سری و موازی ...
16    مقایسه سیاستهای جایگذاری ...
17    نظریه تجدید ...
18    توزیعهای قابل کاربرد در نگهداری ...
19    سیاستهای نگهداری ...
20    نظریه دردسترس پذیری ...
21    نگهداری با استفاده از پشتیبان و تعمیر ...
22    تخصیص بهینه مولفه های پشتیبان ...
23    داده های قابلیت اطمینان ...
24    مدلها، ساسور و درستنمایی ...
25    برازش پارامتری براساس درستنمایی ...
26    پیش بینی کمیتهای تصادفی آینده ...
27    تحلیل داده های فرسایش 1 ...
28    تحلیل داده های فرسایش 2 ...
29    تحلیل سیستمهای قابل تعمیر ...
30    تحلیل داده های رویدادی ...
31    تحلیل رگرسیونی خرابی مبتنی بر زمان ...
32    آزمونهای طول عمر شتابیده ...